Loading

Pogotowie zamkowe Zielona Góra 24h/7dni tel. 666 666 803

Pogotowie zamkowe Zielona Góra i okolice

Zajmuje się dorabianiem kluczy od 2005 roku. Przez ten czas dużo się zmieniło. Szkolenia, inwestycje w sprzęt oraz liczne kontakty pozwalają mi na zaoferowanie szerokiej gamy usług.

Dorabiam klucze domowe, samochodowe do maszyn budowlanych, motocykli oraz samochodów ciężarowych, koduje klucze, karty i piloty. Naprawiam elektronikę w pilotach i kartach samochodowych. Dodatkowo świadczę usługi naprawy zamków i stacyjek samochodowych. Znajomość budowy zamków pozwoliła mi też świadczyć usługę Awaryjnego Otwierania mieszkań i samochodów nie uszkadzając przy tym zamków i nie narażając klientów na dodatkowe koszty.

Z do­świad­cze­nia wie­m też że sa­mo­dziel­ne otwie­ra­nie drzwi lub zam­ków miesz­ka­nio­wych me­to­da­mi po­wszech­nie zna­ny­mi, mo­że przy­nieść wię­cej strat niż ko­rzy­ści. Nie­jed­no­krot­nie je­ste­m wzy­wa­ny do ta­kich przypadków, gdzie ktoś grzecz­no­ścio­wo pró­bo­wał po­móc lub zro­bić to sa­mo­dziel­nie podno­sząc tym sa­mym kosz­ty i wydłużając czas wykonania prawidłowo ta­kiej usłu­gi.

Mu­si­cie Pań­stwo pa­mię­tać że roz­wier­ca­jąc wkład­kę moż­na uszko­dzić za­mek wpusz­cza­ny czy na­wet za­mek li­stwo­wy. Te ostat­nie są czę­sto ele­men­ta­mi nie roz­bie­ral­ny­mi a ich no­wy za­kup i wy­mia­na nie za­wsze są pro­ste.

W przy­pad­ku utra­ty klu­czy od do­mów i miesz­kań moja fir­ma nie tyl­ko otwo­rzy za­mknię­te drzwi ale rów­nież wy­mie­ni za­mek na no­wy tak, aby ca­ła usłu­ga zo­sta­ła wy­ko­na­na kom­plek­so­wo.

Potrzebujesz pomocy?
Naprawię, otworzę Twój zamek, dorobię klucz.
Dojeżdżam do klienta!

 

Specjalizuję się w otwieraniu zamków, naprawie uszkodzonych stacyjek.
Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie i profesjonalny sprzęt.

Zadzwoń: 666 666 803

 

Działam na terenie Zielona Góra, Żagań, Żary, Nowogród Bobrzański, Świebodzin, Nowa Sól, Bytom Odrzański, Sulechów,  Krosno Odrzańskie, Głogów, Kożuchów, Szprotawa, Lubsko, Cybinka, Kargowa, Torzym, Gubin, Sława